Deutsch  Romanian 

Mod de utilizare

Imprimare conṭinut

HAresil poate fi aplicat prin urmӑtoarele metode:

  • pensulӑ/rolӑ
  • pistol pulverizator
  • impregnare prin presiune
  • scufundare
A nu se umple HAresil în recipiente din zinc,aluminiu sau sticlӑ.

Aplicare

1) Lemnul care are sӑ fie tratat trebuie sӑ aibӑ porii deschiṣi,doar aṣa HAresil poate fi eficient.Suprafaṭa lemnului trebuie sӑ fie curatӑ,fӑrӑ praf,fӑrӑ ulei,fӑrӑ cearӑ ṣi fӑrӑ grӑsimi.Alte straturi de vopsea sau alte substanṭe trebuie înlӑturate înainte de aplicare.Lemnul geluit trebuie ṣlefuit .

2)HAresil se aplicӑ prin intermediul urmӑtoarelor:pensulӑ,rolӑ,pistol pulverizator,impregnare prin presiune,scufundare.Cu cât lemnul este ṭinut mai mult în vanӑ cu HAresil cu atât acesta pӑtrunde mai bine in lemn.Un lemn foarte uscat necesitӑ mai mult timp pentru ca HAresil sӑ se impregneze decât un lemn cu umiditate ridicatӑ .

3)Dupӑ un timp de aṣteptare de 30-60 min. urmeazӑ pasul 2-aplicarea încӑ unui strat de HAresil.

4)Dupӑ ce lemnul este uscat în totalitate se poate depozita ṣi se pot aplica ṣi alte straturi cum ar fi lac,culoare etc.

Important: Pentru o protecṭie garantatӑ se recomandӑ aplicarea pe întreaga sufrafaṭӑ a lemnului.A se agita bine înainte de aplicare ṣi a se aplica la temperaturi pozitive.

Cantitate necesarӑ: 1L de HAresil este suficient pentru o suprafaṭӑ de 10 m2

Sfat: Pentru podele de terasӑ,pardoseli de terasӑ recomandӑm aplicarea suplimentarӑ de ulei special HABiol UV.

Mӑsuri de protecṭie în vederea aplicӑrii

Se recomandӑ,în timpul aplicӑrii din cauza alcalinitӑṭii(ca unele sӑpunuri sau produse pe bazӑ de  sodӑ) sӑ se poarte mӑnuṣi ,ochelari ṣi /sau  echipament de protecṭie.

În cazul în care HAresil intrӑ în contact cu ochii se recomandӑ spӑlarea cu multӑ apӑ sau consultarea imediatӑ a unui medic.

Pielea care intrӑ în contact cu HAresil se recomandӑ a fi spӑlatӑ cu multӑ apӑ.

Curӑṭare

Se recomandӑ ca imediat dupӑ aplicare ca toate ustensilele care au intrat în contact cu HAresil sӑ fie curӑṭate cu apӑ deoarece procesul de întӑrire este destul de rapid.

Depozitare

A se închide bine capacul canistrei dupӑ folosire pentru a se evita o eventualӑ uscare .HAresil se poate depozita infinit fӑrӑ sӑ depindӑ de temperatura din mediul înconjurӑtor.

Coṣ de cumpӑrӑturi

Deocamdatӑ nu aveṭi nici un fel de produs în coṣul de cumpӑrӑturi

Coṣ de cumpӑrӑturi »

Bine aṭi revenit !

Adresӑ E-mail:
Parolӑ:
Aṭi uitat parola ?

Verbraucherpreise haresil

PayPal Logo


Klarna

habiol-shop