Deutsch  Romanian 

Intrebӑri frecvente

Imprimare conṭinut

Ce este HAresil Basic ṣi HAresil Argentum ?

HAresil este un agent de protecṭie a lemnului,pur mineral ṣi fizic pe bazӑ de apӑ eficient împotriva dӑunatorilor animali cât ṣi celor vegetali .Este pur mineral ṣi nu conṭine nici un fel de ingrediente toxice.HAresil Argentum conṭine ulei de argint suplimentar,care este eficient împotriva razelor UV,înӑlbirii ṣi a mucegaiului.Protecṭia este permanentӑ.

Ce este un devorator ?

Un devorator este un dӑunӑtor animal al lemnului ca de exemplu : termitele,gândacul de alburn,gândacul Cleoptera ṣi viermele de lemn.

Ce sunt dӑunӑtoarele vegetale ale lemnului ?

Dӑunӑtoarele vegetale ale lemnului sunt de regulӑ ciuperci (putregaiul uscat,petele albastre,ciupercile albastre) sau mucegaiul.

Ingredientele produselor HAresil ṣi HAresil Argentum ?

HAresil este compus dintr-un amestec special din silicaṭi alcalini în apӑ.HAresil Argentum mai conṭine ṣi ulei de argint.

Cum se aplicӑ HAresil ?

HAresil poate fi aplicat prin urmӑtoarele metode : pensulӑ / rolӑ, pistol pulverizator sau impregnare prin presiune ṣi scufundare.
A nu se umple HAresil în recipiente din zinc,aluminiu sau sticlӑ.
Important : Pentru protecṭie garantatӑ se recomandӑ aplicarea pe toatӑ suprafaṭa lemnului.

1.  Lemnul care are sӑ fie tratat trebuie sӑ aibӑ porii deschiṣi , doar aṣa HAresil poate fi eficient.Suprafaṭa lemnului trebuie sӑ fie curatӑ,fӑrӑ praf,fӑrӑ ulei,fӑrӑ cearӑ ṣi fӑrӑ grӑsimi.Alte straturi de vopsea sau alte substanṭe trebuie înlӑturate înainte de aplicare.Lemnul geluit trebuie ṣlefuit .

2. HAresil se aplicӑ prin intermediul urmӑtoarelor:pensulӑ,rolӑ,pistol pulverizator,impregnare prin presiune,scufundare.Cu cât lemnul este ṭinut mai mult în vanӑ cu HAresil cu atât acesta pӑtrunde mai bine in lemn.Un lemn foarte uscat necesitӑ mai mult timp pentru ca HAresil sӑ se impregneze decât un lemn cu umiditate ridicatӑ .

3. Durata de uscare  ( la o aplicare corectӑ ) este de 20 min pâna la 48 de ore.Atâta timp cât lemnul nu este uscat în totalitate,existӑ riscul ca la depozitare sӑ se lipeascӑ.

4. La folosirea pensulei , rolei sau a pistolului pulverizator se recomandӑ aplicarea unui strat suplimentar de HAresil.

Cum se curӑṭӑ ustensilele ?

Ustensilele trebuie curӑṭate în abundenṭӑ cu apӑ dupa fiecare folosire.Întӑrierea are loc destul de rapid.Odatӑ întӑrit –fie pe haine sau ustensile-restele de material nu se mai pot înlӑtura.

Din ce material trebuie sӑ fie vana de scufundare ?

Vanele din oṭel ar fi cele mai potrivite deoarece acestea nu sunt atacate.Silicatul protejeazӑ oṭelul de coroziune ( chiar ṣi oṭelul de construcṭie ).În compoziṭia actualӑ se poate folosi în formӑ diluatӑ ṣi ca protecṭie împotriva coroziunii.Plasticul moale mai este indicat deoarece dupӑ uscare acesta poate fi îndepӑrtat prin batere.Atenṭie: recipientele din zinc sau oṭel zincat ,aluminiu sunt total neadecvate ; acestea sunt atacate . De recipientele din sticlӑ se lipeṣte ṣi nu mai poate fi înlӑturat.

Care este durata protecṭiei ?


Într-un mediu uscat ar trebui de fapt sӑ fie nelimitatӑ.Dacӑ curge în permanenṭӑ apӑ peste material acesta se va ṣterge în timp,durata fiind una lungӑ.La impregnare prin presiune durata protecṭiei este nelimitatӑ.

Este posibilӑ aplicarea unui strat de lac dupӑ impregnarea de HAresil ?

Impregnarea-dupӑ ce se trage bine în lemn ṣi se usucӑ-permite ṣi aplicarea unui strat subṭire de lac,mai mult nefiind posibil deorece HAresil previne pӑtrundere oricӑrui material.Trebuie totuṣi luat în considerare,cӑ trebuie folosite lacuri care tolereazӑ o suprfaṭӑ uṣor bazicӑ.
Sfat: Pentru podele de terasӑ,pardoseli de terasa recomandӑm aplicarea suplimentarӑ a unui strat de ulei special HABiol UV.

Cum se efectueazӑ depozitarea ?

Trebuie sigilate foarte bine ṣi depozitate într-un mediu uscat.

Cantitate necesarӑ de HAresil ṣi HAresil Argentum ?

1 L de HAresil este suficient pentru c. 10 m2 (o singurӑ aplicare )

În ce dimensiuni sunt disponibile canistrele ?


2,5 litri ,5 litri ṣi 20 Litri.

Cum se eliminӑ HAresil ?

În stare uscatӑ HAresil se poate depozita odatӑ cu deṣeurile casnice. Produsul nu conṭine nici un fel de substanṭe periculoase ṣi nu emanӑ nici un fel de substanṭe periculoase. HAresil Basic nu necesitӑ etichetarea în conformitate cu §4 al regulamentului materialelor periculoase.

Cum trebuie tratate textilele care ajung în contact cu HAresil ?
Textilele trebuie spӑlate imediat cu multӑ apӑ.

Avantaje ale HAresil / HAresil Argentum ?

•    HAresil este un agent de protecṭie a lemnului,pur mineral ṣi fizic pe bazӑ de apӑ eficient împotriva dӑunatorilor animali cât ṣi celor vegetali .
•    HAresil nu conṭine nici un fel de substanṭe toxice.
•    HAresil Basic nu necesitӑ etichetarea în conformitate cu §4 al regulamentului materialelor periculoase.
•    HAresil este un produs pur mineral ṣi nu lasӑ nici un fel de urmӑ în naturӑ.
•    HAresil nu conṭine solvenṭi organici neavând astfel nici un fel de emisii.
•    Insectele care intrӑ în contact cu HAresil dupӑ uscare nu sunt afectate.Nu reprezintӑ nici un pericol pentru albine.
•    În afarӑ de vapori de apӑ nu are nici un fel de emisie.
•    Porii lemnului rӑmân deschiṣi.
•    În ciuda împietririi structura lemnului rӑmâne intactӑ.Suprafaṭa lemnului este mai durӑ ṣi astfel oferӑ o protecṭie mai bunӑ împotriva daunelor mecanice.
•    Lemnul tratat cu HAresil poate sӑ intre în contact cu pӑmântul deoarece nu conṭien nici un fel de substanṭe periculoase.

Coṣ de cumpӑrӑturi

Deocamdatӑ nu aveṭi nici un fel de produs în coṣul de cumpӑrӑturi

Coṣ de cumpӑrӑturi »

Bine aṭi revenit !

Adresӑ E-mail:
Parolӑ:
Aṭi uitat parola ?

Verbraucherpreise haresil

PayPal Logo


Klarna

habiol-shop